Om Stiftinga G-Kultur

Stiftinga G-Kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen

Stiftinga G-Kultur vart oppretta i oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt på same tid. Midlane i stiftinga kjem i hovedsak frå salet i 2011 av den tidlegare lagshytta i Son (som i sin tur vart kjøpt etter salet av Skjennungstua i Nordmarka).

Stiftinga G-Kultur vart oppretta for å ta vare på arven og forvalte dei økonomiske midlane etter Gudbrandsdalslaget:

1. Gje tilskot basert på søknad til kunst- og kulturprosjekt og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Pr. 2018 er det gjeve tilskot til i alt 49 prosjekt med samla beløp 574.000 kr. Neste og siste utlysingsrunde for bidrag er 1. februar 2019.

2. Ta vare på arkivmaterialet og eigedelane. Det meste av dette, inkl lagsfana, vart overlevert til Opplandsarkivet på Maihaugen i 2014-2015.

3. 21. april 2017 vart Da var laget godt å ha – Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013, lansert ved eit arrangement på Det Norske Teatret. Magnhild Bruheim har skrive boka.

4. 10. september 2017 vart soluret frå Skjennungstua avduka under eit arrangement på Hundorp. Plasseringa av soluret har kome i stand ved eit  samarbeid mellom Gudbrandsdalsmusea, Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard, grunneigar Rasmus Stauri og Stiftinga G-Kultur.

To satsingar fram mot 2020

– Skrivekonkurransen «Unge røyster» for skribentar i alderen 16-30 år med tilknyting til Gudbrandsdalen. Utlysing i januar 2019 og med bidragsfrist 15. juni 2019. Inntil 10 bidrag vil bli honorert med 10.000 kr kvar og gjeve ut i bokform.

– Kulturarrangement i byrjinga av februar 2020: Lansering av boka «Unge røyster», ein brei presentasjon av kunst- og kulturaktørar som har fått tilskot frå Stiftinga G-Kultur og andre, samt markering av at det da er 100 år sidan Gudbrandsdalslaget vart oppretta. Det er inngått avtale med Det Norske Teatret i Oslo om å ha arrangementet der.

Styret har vedteke at Stiftinga G-Kultur skal avviklast i 2020.