Stiftinga G-kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen

Stiftinga G-Kultur vart formelt oppretta 31. oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt samtidig. Føremålet har vore å forvalte arven etter Gudbrandsdalslaget og å gje økonomisk tilskot til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen.

Stiftinga G-Kultur er nå avvikla (pr. 30. juni 2020).

Stiftinga si verksemd 2014-2020 kan oppsummerast i følgjande punkt:

1. Gje tilskot basert på søknad til kunst- og kulturprosjekt og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Det har i alt vorte gjeve tilskot til i 62 prosjekt med samla beløp 653.000 kr. Siste søknadsfrist i tilskotsordninga var i februar 2019.

2. Ta vare på arkivmaterialet og eigedelane etter Gudbrandsdalslaget. Det meste av dette, inkl. lagsfana, vart overlevert til Opplandsarkivet på Maihaugen i 2014-2015.

3. 21. april 2017 vart Da var laget godt å ha – Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013, lansert på eit arrangement på Det Norske Teatret. Forfattar og journalist Magnhild Bruheim har skrive boka.

4. 10. september 2017 vart soluret frå Skjennungstua, den tidlegare lagshytta i Nordmarka, avduka under eit arrangement på Hundorp. Plasseringa av soluret kom i stand ved eit samarbeid mellom Gudbrandsdalsmusea, Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard, grunneigar Rasmus Stauri og Stiftinga G-Kultur.

5. Skrivekonkurransen Unge røyster i 2019 og utgjeving av skriftsamling Unge røyster 2020, med fem honorerte bidrag frå skrivekonkurransen og i tillegg tekster frå fire særskilt inviterte forfattarar, i alt ni bidragsytarar med tilknyting til Gudbrandsdalen. Skriftsamlinga vart lansert under   arrangementet Utflytt døl i Nynorskens hus i Oslo 1. februar 2020.

Styret har tidlegare vedteke at Stiftinga G-Kultur skal avviklast i 2020, og ein tek sikte på at formelle og praktiske sider ved dette kan vere på plass innan 30. juni.

Utflytt døl, laurdag 1. februar 2020, Teatersalen i Nynorskens hus i Oslo.
Skriftsamlinga Unge røyster 2020

Stiftinga G-Kultur inviterte til kulturarrangementet Utflytt døl laurdag 1. februar, og kunne by på eit spennande og variert program i ord og tonar. Blant anna lanserte vi skriftsamlinga Unge røyster 2020, med honorerte bidrag frå skrivekonkurransen Unge røyster i 2019, og med  tekstbidrag frå etablerte og erfarne skribentar og forfattarar.

Sjå meir om Utflytt døl og Unge røyster 2020 under eigne menypunkt i menyspalta til høgre.

Personvernerklæring
Personvernerklæringa gjer greie for Stiftinga G-Kultur si handtering av personopplysingar, som i særleg grad har hatt betydning i samband med handtering av søknader om tilskot frå stiftinga. Sjå heile teksten her.