Stiftinga G-kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen

Stiftinga G-Kultur vart formelt oppretta 31. oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt samtidig. Føremålet har vore å forvalte arven etter Gudbrandsdalslaget og å gje økonomisk tilskot til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen.

Stiftinga G-Kultur vart avvikla med verknad frå 30. juni 2020. Denne nettsida blir stengd med verknad frå 24. mars 2021.

Sluttrapporten om Stiftinga G-Kultur kan du lesa her.

Stiftinga G-Kultur si verksemd 2014-2020 kan oppsummerast i følgjande punkt:

1. Gje tilskot basert på søknad til kunst- og kulturprosjekt og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen. Det er i alt gjeve tilskot til 64 prosjekt med samla beløp 696.745 kr.

2. Ta vare på arkivmaterialet og eigedelane etter Gudbrandsdalslaget. Det meste av dette, inkl. lagsfana, vart overlevert til Opplandsarkivet på Maihaugen i 2014-2015.

3. 21. april 2017 vart Da var laget godt å ha – Gudbrandsdalslaget i Oslo 1920-2013, lansert på eit arrangement på Det Norske Teatret. Forfattar og journalist Magnhild Bruheim har skrive boka.

4. 10. september 2017 vart soluret frå Skjennungstua, den tidlegare lagshytta i Nordmarka, avduka under eit arrangement på Hundorp. Plasseringa av soluret kom i stand ved eit samarbeid mellom Gudbrandsdalsmusea, Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard, grunneigar Rasmus Stauri og Stiftinga G-Kultur.

5. Skrivekonkurransen Unge røyster i 2019 og utgjeving av skriftsamling Unge røyster 2020, med fem honorerte bidrag frå skrivekonkurransen og i tillegg tekster frå fire særskilt inviterte forfattarar, i alt ni bidragsytarar med tilknyting til Gudbrandsdalen. Skriftsamlinga vart lansert under   arrangementet Utflytt døl i Nynorskens hus i Oslo 1. februar 2020.

Utflytt døl, laurdag 1. februar 2020, Teatersalen i Nynorskens hus i Oslo.
Skriftsamlinga Unge røyster 2020

Stiftinga G-Kultur inviterte til kulturarrangementet Utflytt døl laurdag 1. februar, og kunne by på eit spennande og variert program i ord og tonar. Blant anna lanserte vi skriftsamlinga Unge røyster 2020, med honorerte bidrag frå skrivekonkurransen Unge røyster i 2019, og med  tekstbidrag frå etablerte og erfarne skribentar og forfattarar.

Sjå meir om Utflytt døl og Unge røyster 2020 under eigne menypunkt i menyspalta til høgre.

Personvernerklæring
Personvernerklæringa gjer greie for Stiftinga G-Kultur si handtering av personopplysingar, som i særleg grad har hatt betydning i samband med handtering av søknader om tilskot frå stiftinga. Sjå heile teksten her.