Stiftinga G-kultur

Stiftinga G-Kultur – for kunst og kultur med tilknyting til Gudbrandsdalen
Stiftinga G-Kultur vart oppretta i oktober 2013 som vidareføring av Gudbrandsdalslaget i Oslo, som vart nedlagt i på same tid. Midlane i stiftinga kjem i hovedsak frå salget i 2011 av den tidlegare lagshytta i Son. Føremålet med G-Kultur er å gje økonomisk stønad til kulturaktivitetar og kulturverksemd med tilknyting til Gudbrandsdalen.

OBS: Neste søknadsfrist er 1. februar 2019. Dette er siste tildelingsrunde før   Stiftinga G-Kultur blir avvikla i løpet av 2020.

Gudbrandsdalslaget i Oslo vart oppretta i 1920, og var i mange år ein heilt sentral møteplass for dølar frå alle kommunane i Gudbrandsdalen. Laget hadde stor sosial og samfunnsmessig betydning, og dette har vore retningsgjevande for opprettinga av G-Kultur. Med G-Kultur ønskjer ein å vidareføre viktige sider ved føremål og aktivitetsgrunnlag i Gudbrandsdalslaget.

Historia om Gudbrandsdalslaget, Da var laget godt å ha, vart lansert 21. april 2017. Sjå nærare under «Verd å lesa» og «Kontakt oss».

Da-var-laget-godt-å-ha,-omslag-1